Vedtægter

1 . 0 Sorø Jagt-og Naturforening.
1 . 1 Hjemmehørende i Sorø Kommune.

2 . 0 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2 . 1 Jægerforbundet hæfter ikke for Sorø Jagt-og Naturforenings forpligtelser


3 . 0 Foreningens formål er at samle ALLE jægere indenfor foreningens område og fremme medlemmernes interesser i tilslutning til
         Jægerforbundets formål
3 . 1 Formål og opgaver: Enslydende med Jægerforbundets vedtægter § 2.
3 . 2 Foreningen afholder møder med foredrag for medlemmer og for ikke jægere, der måtte have interesser i emner omkring jagt, vildt,
         natur, love m.m. Desuden er det foreningens hensigt at fremme forståelsen for jagtudøvelse.
3. 3 Foreningen har endvidere som primært mål at sportsskydning til bevægeligt mål, indgår i foreningens aktiviteter og herunder at være
        tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund.

4 . 0 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4 . 1 En person som ønsker medlemskab optages ved henvendelse til foreningen, hvor bestyrelsen foretager det videre fornødne.

5 . 0 Medlemmers udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer, senest til 1. december.
5 . 1 Foreningen kan slette et medlem som er i restance med betaling af kontingent, efter nærmere fastsatte regler.
5 . 2 Foreningen kan på en generalforsamling ekskludere et medlem, som i overensstemmelse med Jægerforbundets vedtægter, § 36-41.
        Eksklusion skal således for at få gyldighed godkendes af Jægerforbundets hovedbestyrelse.
5 . 3 Et medlemskabs ophør i foreningen medfører ingen krav på foreningens aktiver eller formue.

6 . 0 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
6 . 1 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler angående kontingentreduktion for familie, - junior,- senior, samt ekstraordinære
        medlemmer, og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.m.
6 . 2 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 . 0 Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7 . 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
7 . 2 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal ske i foreningens eller Jægerforbundets
         medlemsblad, evt. ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne senest 14 dage før dens afholdelse.
7 . 3 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen oplyses på dagsordenen, såfremt forslagene er
         tilstede inden frist for indlevering af annoncer er udløbet.
7 . 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7 . 5 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.
7 . 6 Dato tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse. 


 Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent
1 a - - stemmetællere.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Beretning og regnskab fra Hundeudvalg.
5. Beretning og regnskab fra Skydeudvalg.
6. Beretning og regnskab fra Jagt-og Naturudvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, + suppleant.
10. Valg af revisor + suppleant.
11. Valg til hundeudvalg.
12. Valg til skydeudvalg.
13. Valg til Jagt-og Naturudvalg. ( Der oplyses hvem der er på valg ).
14. Eventuelt. .


8 . 0 Ekstraordinær generalforsamling:
8 . 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt
        over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat over for
        bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage herefter. Indkaldelse til ekstraordinær
        generalforsamling, med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 7 dages varsel.

9 . 0 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9 . 1 Hvert medlem har en stemme.
9 . 2 Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 af de tilstedeværende
         medlemmer begærer dette.
9 . 3 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.
9 . 4 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
9 . 5 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 dele af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for.

10. 0 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant.
10. 2 Valg perioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. ( 3 medlemmer vælges på lige år, 2 medlemmer på ulige år plus 1 suppleant ) .
10. 3 Bestyrelsen konstituerer sig efter afholdt generalforsamling med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.
10. 4 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller et bestyrelses medlem begærer dette.
10. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
10. 6 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed.
          I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10. 7 Bestyrelsen kan supplere udvalgsmedlemmer fra medlemsskaren.

11. 0 Tegningsret:
11.1 Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden.
11. 2 Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden, hvor regler for fuldmagter til kasserer m.m. præciseres nærmere.
11. 3 Bestyrelsen ansøger myndighederne om godkendelse af foreningen, til udstedelse af våbenpåtegning.
         Ved oprettelse af våbenpåtegning for et medlem sørger formanden for udfyldelse og indsendelse af ansøgningen til politiet,
         på formular SK2.
         Bestyrelsen opbevarer genparter af udstedte våbenpåtegninger og kontrollerer medlemskab, som skal være ordinært medlemskab. 
         Opstår der uregelmæssige forhold med et medlem med våbenpåtegning, underrettes politiet af bestyrelsen.

12. 0 Formue, regnskabsår:
12. 1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12. 2 Regnskabsåret er lig med kalenderåret.
12. 3 For udvalgene gælder samme regler med hensyn til midlers anbringelse og regnskabsår.

13. 0 Revision:
13. 1 Foreningens 2 revisorer samt 1 suppleant vælges af og blandt foreningens medlemmer.
Revisorerne reviderer og påtegner regnskaberne for foreningen og udvalgene.
13. 2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13. 3 Medlemmer af bestyrelse og udvalg kan ikke vælges til revisorer.

14. 0 Hundeudvalg:
14. 1 Generalforsamlingen kan vælge et hundeudvalg til varetagelse af foreningens interesser i jagthundesagen.
14. 2 Hundeudvalget består, om nødvendigt, af 5 medlemmer samt 1 suppleant.
          Valgperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 3 medlemmer på lige år, og 2 medlemmer på ulige år samt suppleant.
          Udvalget kan indsætte ad hock medlemmer fra medlemsskaren til udvidelse af udvalget. Indsættelsen gælder 1 år,
           men kan forlænges yderligere.
14. 3 Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer.
14. 4 Udvalget fører selvstændigt regnskab med økonomiske midler. Der kan ske overførsler af samme mellem udvalg og bestyrelse.
14. 5 Regnskabet afsluttes og forelægges til godkendelse, revideret af foreningens revisorer, på den ordinære generalforsamling.
14. 6 Bestyrelsen udfærdiger regler i forretningsordenen for udvalgets drift.

15. 0 Skydeudvalg:
15. 1 Generalforsamlingen kan vælge et skydeudvalg til varetagelse af foreningens interesser i riffel- og flugtskydning.
15. 2 Skydeudvalget består, om nødvendigt, af 9 medlemmer samt 1 suppleant.
         Valgperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted. 5 medlemmer vælges på lige år, 4 medlemmer plus 1 suppleant på ulige år.
         Udvalget kan indsætte ad hock medlemmer fra medlemsskaren til udvidelse af udvalget. Indsættelsen gælder 1 år,
         men kan forlænges yderligere.
15. 3 Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer.
15. 4 Udvalget fører selvstændigt regnskab med økonomiske midler. Der kan ske overførsler af samme mellem udvalg og bestyrelse.
15. 5 Regnskabet afsluttes og forelægges til godkendelse, revideret af foreningens revisorer, på den ordinære generalforsamling.
15. 6 Bestyrelsen udfærdiger regler i forretningsordenen for udvalgets drift.
15. 7 Udvalget tager stilling til eventuelt medlemskab af Dansk Flugtskydnings Forbund.

16. 0 Jagt- og Naturudvalg:
16. 1 Generalforsamlingen kan vælge et Jagt- og Naturudvalg. Dette skal varetage foreningens interesser i jagt og naturarbejde.
16. 2 Jagt- og Naturudvalget består, om nødvendigt, af 3 medlemmer samt 1 suppleant.
          Valgperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted. 2 medlemmer vælges på lige år, 1 medlem plus 1 suppleant på ulige år.
16. 3 Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer.
16. 4 Udvalget fører selvstændigt regnskab med økonomiske midler. Der kan ske overførsler af samme mellem udvalg og bestyrelse.
16. 5 Regnskabet afsluttes og forelægges til godkendelse, revideret af foreningens revisorer, på den ordinære generalforsamling.
16. 6 Bestyrelsen udfærdiger regler i forretningsordenen for udvalgets drift.

17. 0 Sammenslutning:
17. 1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 dele af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen
         sammenlægges med andre lokale jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af
         den forsættende fælles Jagtforening.

18. 0 Opløsning:
18. 1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ dele af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på hver af 2 på hinanden
         følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
18. 2 Foreningens eventuelle formue skal efter alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af Jægerforbundet i indtil 5 år.
          Stiftes en ny lokal Jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for 5 års perioden, overføres den forvaltede
          formue til den nye lokale Jagtforening.
          Dannes der ikke nogen ny lokal Jagtforening inden 5 års perioden udløb, overføres formuen til Jægernes Naturfond.

19. 0 Ikrafttræden:
19. 1 Disse vedtægter, der er godkendt på en generalforsamling d. 11 juni 1992 i Sorø, træder i kraft, når de er godkendt af Jægerforbundet.

Formand   / Hans Steenberg
Næstformand / Helge Pihl 
Kasserer / Jens Rumler
Sekretær  / Torben Nielsen
Bestyrelsesmedlem / Finn Olsen

Godkendt af Jægerforbundet.  D. 25 juni 1992.
Underskrevet af Bendt Rasmussen, Direktør.

Disse forenings vedtægter er tilført ændringer om våbenpåtegning d. 6 februar 1996.
Endvidere ændringer i forhold til foreningens formålsparagraf under pkt. 3. 3
Vedtægterne i denne ordlyd er godkendt på ordinær generalforsamling d. 14 februar 2006.

Dirigent / Poul Høst

Til medlemmers oplysning gengives her uddrag af Jægerforbundets vedtægter.
§ 2.
Formål og opgaver.
Jægerforbundets formål er :
At varetage medlemmers jagtlige interesser i enhver henseende.
At højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme
At arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtmæssig brug af
     de selvforsynende naturgivne ressourcer.
At varetage generelle administrative og praktiske opgaver indenfor jagt-og naturforvaltning i samarbejde med offendtlige myndigheder.
At støtte og fremme relevant faunaforskning.
At tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed.
At arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmulighed på fiskeriteritoriet og offentlig
    ejede arealer, og at yde service til medlemmerne.
    Jægerforbundets ledelse skal fremme formålene ved de fremgangsmåder, der til enhver tid anses for hensigtsmæssige, herunder ved :
At varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder,
At opretholde et optimalt service-, aktivitets- og uddannelsesniveau.
At udgive et medlemsblad.
At virke for, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser i jagt-, natur- og miljømæssig henseende, og.
At samarbejde med relevante Dansk og udenlandske interesseorganisationer om forvaltning af fauna, natur og miljø.

Post adresse :  Sorø Jagt- & Naturforening | Bo Grieger | Klosteråsen 40 | 4100 Ringsted | e-mail:formand(at)sorojagt.dk
© Sorø Jagt-& Naturforening. All Rights Reserved.